Algemene voorwaarden

1 DEFINITIES

1.1 De Verkoper: BV TOPBURO, vennootschap geregistreerd bij de KBO onder nummer 0461.009.524, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 194 /1.
1.2 De Koopwaar: alle producten en/of diensten die BV TOPBURO te koop aanbiedt aan de Kopers.
1.3 De Koper: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling van koopwaar plaatst bij BV TOPBURO.

2 TOEPASSINGSGEBIED


Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook de “AVV” die op de website www.topburo.be eveneens beschikbaar zijn) beheersen alle huidige en toekomstige betrekkingen tussen de Koper en de Verkoper. Ze zijn door de Koper gekend en van toepassing op elke offerte, op elke bestelling die door de Koper bij de Verkoper wordt geplaatst en op elk verkoopcontract dat afgesloten wordt tussen de Verkoper en de Koper. De clausules of algemene voorwaarden van de Koper zijn niet tegenstelbaar aan de offertes, bestellingen en verkopen die tot stand komen tussen de Koper en de Verkoper. Indien een schriftelijke bijzondere overeenkomst, behoorlijk ondertekend door een bestuurder van BV TOP BURO uitdrukkelijk afwijkt van één van de beginselen verankerd in de AVV, blijven de andere beginselen van onderhavige voorwaarden integraal gelden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder moment de AVV aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke AVV diegene zijn die van kracht zijn op de dag van de bestelling. Elke bestelling geplaatst bij de Verkoper impliceert de integrale gehoudenheid van de Koper tot de AVV.

3 OFFERTES & BESTELLINGEN


3.1 Enkel schriftelijke offertes binden de Verkoper. De geldigheidsduur ervan bedraagt 30 (dertig) dagen. De prijzen zullen evenwel in euro bepaald worden op de dag van de levering, onder andere in functie van de geactualiseerde grondstofprijzen, de salarissen en de algemene onkosten. Bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Ingeval van annulering van een bestelling door de Koper, zal de Verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20 (twintig) % van de waarde van de bestelling en dit met een minimum van 100 (honderd) euro, te betalen door de Koper.

3.2 Indien om welke reden ook de Verkoper de Koopwaar niet kan leveren, kan de Koper geen aanspraak maken op enige welkdanige vergoeding behalve dan op de teruggave van een voorschot dat eventueel al betaald zou zijn.

3.3 De Verkoper is vrijgesteld van zijn verplichting tot levering in alle gevallen van overmacht. Een geval van overmacht kan onder andere (niet-exhaustieve opsomming) het volgende zijn: een staat van oorlog, een revolte, een oproer, een volksopstand, acties ondernomen door burger- of militaire overheden, embargo's, explosies, stakingen of sociale conflicten, een lock-out, een gebrek aan grond- of hulpstoffen, een gebrek aan werkkrachten, laattijdige leveringen door onderaannemers en/of leveranciers, een panne of een uitval van openbare nutsvoorzieningen, overstromingen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden zoals aanhoudende hitte, sneeuw of ijzel, een brand of een orkaan, een gebrek aan beschikbare transportmiddelen, uitzonderlijke verkeersopstoppingen, epidemieën, ongevallen, die zowel in hoofde van de Verkoper als in hoofde van één van zijn leveranciers de normale uitvoering van de bestellingen verhinderen.

3.4 Indien de Koper verzoekt om een factuur op te stellen op naam van een derde, zal de Koper te allen tijde en in alle omstandigheden gezamenlijk en hoofdelijk en in solidum gehouden zijn met betrekking tot alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze AVV.

4 BESTELLINGEN - TERMIJNEN


4.1 Eventuele leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel opgegeven en vormen noch enig engagement noch enige garantie in hoofde van de Verkoper. De niet-naleving van de leveringstermijnen die werden opgegeven door de Verkoper, kan geen recht geven op schadevergoeding en kan evenmin de ontbinding van het verkoopcontract rechtvaardigen.

4.2 Eventuele leveringen worden Ex Works (Incoterm 2010) uitgevoerd. Indien het vervoer voor de Koper door de Verkoper georganiseerd wordt, worden de vervoerkosten gefactureerd volgens het tarief dat van kracht is op de dag van levering met een minimum van 50 (vijftig) euro voor elke bestelling waarvan de waarde lager ligt dan 250 (tweehonderd vijftig) euro, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst.

4.3 De Koopwaar reist steeds op risico en gevaar van de Koper die deze in ontvangst neemt op zijn verantwoordelijkheid, waarbij de Koper ertoe gehouden is om het gewicht, de hoeveelheid en de staat van de Koopwaar te controleren.

4.4 Elke klacht met betrekking tot de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of de kwaliteit van de Koopwaar dient binnen de 3 (drie) dagen na ontvangst (en/of desgevallend installatie) van de Koopwaar ingediend te worden. Na afloop van deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden. Opdat de klacht ontvankelijk zou zijn, moet deze bovendien door de Koper gemotiveerd worden en per aangetekend schrijven medegedeeld worden. Grondig bevonden klachten zullen enkel de vervanging of de terugbetaling van de Koopwaar door de Verkoper met zich mee kunnen brengen, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid of schadeloosstelling van welke aard ook.

5 ELEKTRONISCHE FACTURATIE


5.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken.

5.2 Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronische facturatie-applicatie, behoudt de Verkoper zich echter het recht voor om facturen of afrekeningen in papieren versie aan de Koper over te maken. In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische facturen en afrekeningen en volstaan ze op zich.

6 PRIJZEN EN BETALING


6.1 Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen van de Verkoper nettoprijzen exclusief BTW, zonder korting.

6.2 Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van de Verkoper betaalbaar zonder korting op zijn vennootschapszetel en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van de Verkoper geboekt zullen zijn.

6.3 De facturen van de Verkoper moeten altijd betaald worden door de Koper, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens de Verkoper. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst. De Koper verbindt zich er ook toe om niet ernstig betwiste facturen of saldi van facturen niet in te houden.

6.4 Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.

6.5 Ingeval van niet-betaling van facturen op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding vastgelegd op 15 (vijftien) % van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van 125 (honderd vijfentwintig) euro. Indien de gedeeltelijke of gehele betaling van een factuur na de overeengekomen vervaldatum binnenkomt bij de Verkoper, zal er daarenboven een eerste forfaitaire boete, de zogenaamde «kredietlimiet », gelijk aan 2% van het factuurbedrag incl. taksen ipso facto verschuldigd zijn en vermeld worden op de rappels die door de Verkoper aan de Koper verzonden worden. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.6 Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Koper.

6.7 Ingeval van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen en in de veronderstelling dat de Koper ervoor kiest om binnen de 8 (acht dagen) te rekenen vanaf de factuurdatum te betalen, zal er een korting toegepast kunnen worden aan het tarief dat schriftelijk overeengekomen is tussen de partijen.

6.8 Ingeval van niet-naleving door de Koper van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen.

6.9 De Verkoper kan te allen tijde – zelfs na het faillissement van de Koper of de samenloop van de schuldeisers van de Koper of na het verzoek om of de toelating van de Koper tot het voordeel van een gerechtelijke reorganisatie – elke bestaande of toekomstige schuldvordering uit welken hoofde ook verrekenen met elke som die aan de Koper uit welken hoofde ook verschuldigd is.

6.10 Elke wijziging in de juridische of financiële situatie van de Koper moet op schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht van de Verkoper, die de mogelijkheid heeft om, indien gewenst, lopende bestellingen te annuleren, bestellingen te weigeren, waarborgen te eisen of de voorwaarden en termijnen van betaling te wijzigen.

6.11 Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de Koper verschuldigd zou zijn aan de Verkoper, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard, geeft de Koper ten voordele van de Verkoper in pand: alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op klanten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving. De Koper verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van de Verkoper, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot deze schuldvorderingen te bezorgen.

7 EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE


7.1 De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte Koopwaar tot de algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Geleverde Koopwaar blijft de volledige eigendom van de Verkoper en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot de algehele betaling van de Koopwaar door de Koper. De Koper zal echter het risico dragen op schade die deze Koopwaar uit welke hoofde ook zou lijden of veroorzaken. Tot de algehele betaling van de Koopwaar zal de Koper op geen enkele manier kunnen beschikken over de Koopwaar zonder het voorafgaand akkoord van de Verkoper. De Koper verbindt zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk per e-mail, bevestigd met een aangetekend schrijven, te verwittigen van elk beslag dat een derde op de geleverde Koopwaar zou kunnen leggen.

7.2 Het gebrek aan betaling op om het even welke vervaldatum kan de opeising van de Koopwaar door de Verkoper met zich meebrengen en dit op kosten van de Koper.

7.3 Ingeval de Koper niet-betaalde Koopwaar doorverkoopt, behoudt de Verkoper eveneens de mogelijkheid om de prijs van de doorverkoop van de Koopwaar bij de Koper op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud wordt dan getransfereerd op de doorverkoopprijs.

8 ONTBINDING


De Verkoper zal het verkoopcontract dat met de Koper werd afgesloten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn en dit ingeval van: (i) staking van betaling door de Koper; (ii) faillissement van de Koper; (iii) vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper; (iv) gerechtelijke reorganisatie ; of (v) beslag lastens de Koper.

9 RISICO - OVERDRACHT


9.1 De risico's van alle aard, met inbegrip van gevallen van overmacht en van toeval, en de bewaring worden overgedragen aan de Koper zodra de Koopwaar de lokalen van de Verkoper verlaat.

9.2 De Koper verbindt zich er bijgevolg toe om bij een gerenommeerde maatschappij een verzekeringscontract af te sluiten waardoor de risico's op verlies, diefstal of vernieling van de Koopwaar gedekt zijn. De Verkoper zal te allen tijde een ondertekende kopij van dat contract kunnen eisen.

10 GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN


10.1 De garantie op de Koopwaar is diegene die gegeven wordt door de producent(en) of fabrikant(en) van de Koopwaar, met uitsluiting van elke andere garantie. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de Koopwaar en indien de garantie die door de producent of fabrikant aan de Verkoper verstrekt werd voor deze Koopwaar, nog steeds loopt.

10.2 De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip maar niet beperkt tot omzetverlies, inkomstenverliezen, productiebeperking, verlies van clientèle, klachten en eventuele eisen tot schadevergoeding, enz...). De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval en ongeacht wat de schade is, steeds beperkt tot de prijs van de verkochte Koopwaar. De adviezen die door de Verkoper verstrekt worden zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg.

11 TERUGNAMEN - HERSTELLINGEN


Verkochte Koopwaar wordt niet teruggenomen noch omgeruild. Terugnamen zullen slechts bij wijze van uitzondering kunnen gebeuren na voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en zullen uitsluitend betrekking hebben op Koopwaar in nieuwe staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en in onberispelijke toestand. Ze zal het voorwerp uitmaken van een aftrek van minimum 20 (twintig) %. Herstellingen van Koopwaar worden uitgevoerd aan de meest correcte prijs. Om van de garantie te genieten in de omstandigheden gedefinieerd door de producent of fabrikant, zal de garantie bon bij de defecte Koopwaar gevoegd moeten worden. De kosten voor de werkuren en de portkosten heen en terug blijven in alle gevallen ten laste van de Koper.

12 BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


De Verkoper treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Hij leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”) na. De Koper stemt ermee in dat de Verkoper zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen van de Verkoper. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door de Verkoper, als door de andere verbonden vennootschappen of hun onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website van de Verkoper. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om de Verkoper toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De Koper beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van zijn gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens op grond van een legitiem belang. De Koper heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet de Koper een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de Koper of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De Koper verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de Privacyverklaring van de Verkoper, die te raadplegen is op haar website.

13 INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo's en dergelijke, die op de Koopwaar, in handleidingen en in gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de producenten, fabrikanten of van de Verkoper. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.

14 OVERDRACHT


De Koper zal noch het verkoopcontract noch enige rechten en plichten die in zijnen hoofde zijn ontstaan uit transacties met de Verkoper, zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper mogen afstaan of overdragen.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN


Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.